Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen:

• Entreeprijs: de prijs van een toegangsbewijs, zonder inbegrip van eventuele extra kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend reserverings-, administratie- en/of verzekeringskosten);

• Evenement: een publiek toegankelijke gebeurtenis waarbij (een) voorstelling(en) van artistieke, muzikale of culturele aard wordt opgevoerd;

• Klant: iedere persoon of rechtspersoon die direct of indirect een overeenkomst sluit met MediaLane LIVE ter zake van het bijwonen van een door MediaLane LIVE georganiseerd Evenement;

• MediaLane LIVE: MediaLane LIVE B.V. gevestigd te Amsterdam;

• Locatie: de feitelijke plaats van het Evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen c.q waarop het Evenement plaatsvindt.

• (Voor)verkooporganisatie: de organisatie die zich in opdracht van MediaLane LIVE bezighoudt met de verkoop van toegangsbewijzen voor het Evenement;

• Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen MediaLane LIVE en de Klant. Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door MediaLane LIVE voor het betreffende Evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie.

• De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

      2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

2.1 De overeenkomst tussen MediaLane LIVE en de Klant inzake het bezoeken van een Evenement komt tot stand op het moment dat de Klant een toegangsbewijs voor het Evenement bij MediaLane LIVE dan wel een door MediaLane LIVE ingeschakelde (voor)verkooporganisatie bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege MediaLane LIVE verstrekt (papieren) document dan wel een door of vanwege MediaLane LIVE verstrekt digitaal toegangsbewijs.  Beide versies van het toegangsbewijs bevatten een barcode. De barcode is een unieke code. Het toegangsbewijs dat digitaal wordt verstrekt, wordt verstrekt via elektronische communicatie aan de Klant. Als de Klant ervoor kiest om het toegangsbewijs digitaal te ontvangen, dient de Klant er voor te zorgen dat het toegangsbewijs elektronisch en op een veilige wijze kan worden verstrekt. MediaLane LIVE kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van MediaLane LIVE. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. MediaLane LIVE mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de Klant is).

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkooporganisaties of aanschaf bij MediaLane LIVE garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Klant.

2.7 MediaLane LIVE behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal (per Klant) te bestellen toegangsbewijzen, en de Klant is alsdan verplicht om zich aan het door MediaLane LIVE gestelde maximum te houden.

3.0 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230 p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

3. Aan- en verkoop van toegangsbewijzen via tickets exchange platforms

3.1 De Klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te  houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door MediaLane LIVE worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

3.2 Indien de Klant een toegangsbewijs voor een Evenement heeft aangekocht via een ticket exchange platform is het de verantwoordelijkheid van de Klant om op de hoogte te zijn van (wijzigingen in) het Evenement waarvoor de Klant een toegangsbewijs heeft aangekocht. De Klant moet voor zich zelf nagaan of het Evenement wordt verplaatst, gewijzigd en/of geannuleerd. MediaLane LIVE beschikt niet over de (contact)gegevens van klanten die een toegangsbewijs via een ticket exchange platform hebben aangekocht en kan deze klanten dus niet informeren over wijzigingen in het Evenement.

4. Overige verplichtingen van de Klant 

4.1. De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich in/op de Locatie bevindt. De Klant is verplicht om op verzoek van de exploitant van de Locatie, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.2 De Klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van Evenement als (voor zover van toepassing) bij bestellen van het toegangsbewijs zodanige medewerking te verlenen dat MediaLane LIVE dan wel het personeel van de Locatie kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder bijvoorbeeld – doch daartoe niet beperkt:

(a)       Het verlenen van medewerking aan fouillering bij bezoek van het Evenement;

(b)       Zich te identificeren om te kunnen voldoen aan de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

(c)       Het tonen van het op het moment van het bezoek aan het Evenement noodzakelijke toegangsvereisten (zoals, doch daartoe niet beperkt Corona Check QR code, recente Corona testuitslag en/of identiteitsbewijs) en/of het dragen van mond/neusmaskers;

4.3 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de Locatie.. Indien MediaLane LIVE dergelijke apparatuur voor de duur van het Evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

4.4 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de Locatie. Indien MediaLane LIVE dergelijke voorwerpen voor de duur van het Evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

4.5 Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.6 Indien de Klant na het betreden van de Locatie, deze Locatie verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.7 De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van MediaLane LIVE, de exploitanten van de Locatie, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er in de Locatie een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

4.8  Voor het zelfstandig bezoeken van Evenementen door een minderjarige (dwz zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert MediaLane LIVE een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. MediaLane LIVE behoudt zich het recht voor om ten aanzien van Evenementen afwijkende toegangsleeftijden te hanteren.

5. Rechten van MediaLane LIVE 

5.1 Bij overtreding door de Klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is MediaLane LIVE gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan MediaLane LIVE, al dan niet via een (voor)verkooporganisatie, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2 MediaLane LIVE dan wel de exploitant van de Locatie behouden zich het recht voor de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement of de Locatie te ontzeggen of van/uit de Locatie te verwijderen indien MediaLane LIVE en/of de exploitant van de Locatie dit redelijkerwijs nodig achten ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is MediaLane LIVE gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest(en), MediaLane LIVE en de Locatie zijn gerechtigd om van het Evenement en het daar aanwezige publiek beeld- en/of geluidsopnamen (hierna: “Opnamen”) te (laten) maken. Door aankoop van een toegangsbewijs verleent de Klant toestemming tot opname, openbaarmaking en verveelvoudiging van de Opnamen van zijn/haar portret. De Opnamen kunnen onbeperkt openbaar worden gemaakt en verveelvoudigd, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen het gebruik van de Opnamen voor commerciële en promotionele doeleinden ten behoeve van de artiest(en), MediaLane Live en/of de Locatie. Personen die in de Opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding en zullen geen auteursrechtelijk- of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van hun portret of/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Opnamen.

6. Overmacht / Annulering of wijziging van een Evenement 

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband uitdrukkelijk mede begrepen – doch niet beperkt tot – ziekte en/of afzegging van (een of meer van de hoofd) artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën/pandemieën en/of overheidsmaatregelen in verband daarmee en/of dreiging van dergelijke omstandigheden, heeft MediaLane LIVE het recht (i) het Evenement te verplaatsen naar een andere datum of (ii) het Evenement te annuleren.

Verplaatsing van het Evenement

6.2 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht niet kan plaatsvinden zal MediaLane LIVE zich allereerst altijd inspannen om het Evenement te verplaatsen naar een andere datum . In geval van verplaatsing van het Evenement blijft het eerder aangekochte toegangsbewijs geldig voor de nieuw vastgestelde datum van het Evenement.

6.3 Mocht de Klant verhinderd zijn om het Evenement op de nieuw vastgestelde datum bij te wonen, dan gelden de restitutiebepalingen als omschreven in artikel 6.4 tot en met 6.6.

Volledige annulering van het Evenement

6.4 In geval van volledige annulering van het Evenement (ook na een eerdere verplaatsing) kan restitutie alleen plaatsvinden indien de Klant binnen een redelijke termijn na aankondiging van de annulering van het Evenement – maar uiterlijk vóór de datum van het geannuleerde Evenement – aan de hand van het aan Klant bekende ordernummer de barcode van het (papieren dan wel digitale) toegangsbewijs door de (Voor)verkooporganisatie onbruikbaar heeft laten maken.

6.5 Indien het Evenement verplaatst is naar een andere datum, maar de Klant het Evenement op de nieuw vastgestelde datum niet kan bijwonen, kan restitutie alleen plaatsvinden indien de Klant binnen een redelijke termijn na aankondiging van de verplaatsing van het Evenement – maar uiterlijk vóór de nieuw vastgestelde datum van het Evenement – aan de hand van het aan Klant bekende ordernummer de barcode van het (papieren dan wel digitale) toegangsbewijs door de (Voor)verkooporganisatie onbruikbaar heeft laten maken.

6.6 In alle in dit artikel omschreven gevallen geldt dat MediaLane LIVE uitsluitend verplicht is aan de Klant de Entreeprijs, plus de aantoonbaar door de Klant betaalde reserverings-, service- en/of administratiekosten in verband met de aankoop van het toegangsbewijs te vergoeden.  Dit betekent dat verzekeringskosten of overige door Klant geleden schade (bijvoorbeeld in verband met annulering van reeds geboekte accommodatie, diners en/of vervoer) of via de (voor)verkooporganisatie aangeschafte aanvullende producten of diensten niet zullen worden vergoed. Evenmin kan de Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement. MediaLane LIVE spant zich in het aan de Klant toekomende restitutiebedrag binnen een redelijke termijn aan de Klant terug te (laten) betalen.

7.  Aansprakelijkheid MediaLane LIVE 

7.1 MediaLane LIVE is aansprakelijk voor directe schade die de Klant aantoonbaar lijdt en die het aantoonbare, rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan MediaLane LIVE toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen MediaLane LIVE is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a) gevolgschade;
b) immateriële schade;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van MediaLane LIVE.

7.2 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Klant voor eigen risico, in die zin dat MediaLane LIVE geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 MediaLane LIVE zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals oa vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De Klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van MediaLane LIVE of de (voor)verkooporganisatie) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.4 MediaLane LIVE is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5  MediaLane LIVE is ook niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

8. Persoonsgegevens 

8.1 MediaLane Live verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites. MediaLane Live zal deze persoonsgegevens uiterst zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming en de privacyverklaring van MediaLane Live verwerken. De doelstellingen van de verwerking, de wijze van verwerking alsmede de rechten van betrokkenen zijn vastgelegd in de privacyverklaring die u kunt nalezen via www.medialane.nl/privacyverklaring.

Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de overeenkomst die wij met u aangaan, deze algemene voorwaarden of de privacyverklaring, prevaleert het bepaalde in de privacyverklaring.

8.2 Als de Klant een toegangsbewijs voor een door MediaLane Live georganiseerd Evenement rechtstreeks koopt bij een door MediaLane Live ingeschakelde (voor)verkooporganisatie zijn de door die (voor)verkooporganisatie gehanteerde algemene voorwaarden en privacyverklaring op die koopovereenkomst van toepassing. MediaLane Live adviseert de Klant deze algemene voorwaarden en privacyverklaring te raadplegen.

 9. Reclame/klachten

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen MediaLane LIVE en de Klant kunnen worden gemeld aan MediaLane LIVE via het adres live@MediaLane.nl. Klachten dienen binnen veertien dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden te worden gemeld. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door MediaLane LIVE niet in behandeling genomen.

9.2 Klachten met betrekking tot de hieronder opgesomde, niet door MediaLane LIVE te vermijden c.q. niet aan MediaLane LIVE toe te rekenen, omstandigheden worden niet door MediaLane LIVE in behandeling genomen:

9.3 Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen door de artiest(en) van de evenementen waarop de overeenkomst tussen MediaLane LIVE en de Bezoeker betrekking heeft;

9.4 Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

9.5 Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de Locatie, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

9.6 Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van de Locatie;

9.7 Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door (geluids-en of beeld-) opnamen en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de Locatie;

9.8 Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van de Locatie;

9.9 Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

    1. 1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak    door stakingen van het openbaar vervoer of verkeersopstoppingen/-vertragingen;
    2. 2. klachten omdat de Klant de toegang tot het Evenement is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement reeds een aanvang heeft genomen

10.  Slotbepalingen 

10.1 Naast deze algemene voorwaarden toegangsbewijzen MediaLane LIVE kunnen ook algemene voorwaarden van de (voor)verkooporganisatie, de Locatie en/of een eventuele annuleringsverzekering van toepassing zijn.

10.2 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Klant en MediaLane LIVE bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen MediaLane LIVE en de Klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

MediaLane Live B.V. © 2021